<nav id="4np6s"></nav>

欢迎来到原中小学教育资源网!

三年级《花钟》练习题

试题 时间:2018-10-06 我要投稿
【www.startsci.com - 试题】

 一、看拼音,写词语。

 liú xīn yàn lì sū xǐng shī dù mì qiè jiāo nèn

 ______________________________________________________

 xū yào chuán bō lù xù dà zhì zhí wù xué jiā

 ______________________________________________________

 guān xì shì yí shì yìng zhǎn shì kūn chóng xiū jiǎn

 _______________________________________________________

 二、组词。

 艳()醒()禁()温()娇()

 色()星()梦()湿()桥()

 组()淡()悄()植()建()

 祖()炎()消()直()健()

 三、填词语。

 鲜花()绽开()()斗艳欣然()

 ()迷人含笑()留心()传播()

 四、先组成词,再写一句话。

 怒___________________________________________________

 展___________________________________________________

 五、补充句子,使句子更具体。

 1.同学们踢足球。

 _______________________________________________________

 2.小明画图画。

 _______________________________________________________

 3.老师批改作业。

 _______________________________________________________

 六、排列顺序。

 1.国庆节儿童节妇女节教师节元旦劳动节

 ______________________________________________________

 2.下午早上凌晨午夜黄昏晌午

 ______________________________________________________

 3.个人学校班级年级小组

 ______________________________________________________

热门文章
pk彩票结果查询_pk彩票开奖结果今天 天涯明月刀| 拼团| 人民网四问迪士尼| 北京大学| 柳岩| 上海农药仓库火灾| 绝代双骄| 终极一班| 胡歌| 韩国人扎堆到上海|